Bizden haber almak i?in mail adresinizi yaz?n?z. G?nder


Deneyimsel Tasar?m ??retisi...


?nsan ikna olur… Bir tavsiyeye, bir bilgiye, bir y?nteme…
?ster o y?ntemi kendisine s?yleyen kendisi olsun… ?ster ba?kas?…
?nsan sat?n al?r; bir tavsiyeyi, bir bilgiyi veya bir y?ntemi…
Ve o bilgiyle, o y?ntemle hareket eder…
?ocu?unu ?yle yeti?tirir... ??inde ?yle sat?n al?r, satar
O tavsiyeye g?re bor?lan?r… O teklife g?re harcar...
Kilo verirken o y?ntemi uygular... E?itim hayat?n? ?yle planlar…

Peki, neye g?re bir bilgiye ikna olur insan?
Hangi ?l?¨ılere g?re bir stratejiyi sat?n al?r? Zihnine, davran??lar?na ge?irir?
Bize her anlat?lan? kabul eder miyiz?
Etmeyiz…
Peki, neye g?re reddederiz? Ve neye g?re kabul ederiz bize anlat?lanlar??
?o?u zaman duygular?m?z incindi?i i?in reddederiz.
Yanl???m?z ortaya ??kt??? zaman…
Anlat?lanlar i?imize gelmedi?i zaman…
O konudaki ba??ml?l???m?zdan vazge?emedi?imiz i?in
Anlat?c?y? k¨ı?¨ık g?rd¨ı?¨ım¨ız i?in
Kendimizi b¨ıy¨ık g?rd¨ı?¨ım¨ız i?in
O konudaki cahilli?imizin ortaya ??kmas?ndan ho?lanmad???m?z i?in
Reddederiz ?o?u zaman bize anlat?lan?…

Televizyondan duyduysak kabul ederiz bir bilgiyi
Televizyonu referans al?r?z…
Anlat?c?n?n kimli?ine g?re kabul ederiz
Ne kadar uzman? Nereden diplomalar? var? Bunlar? yoklar?z inanmak i?in…
Anlatan?n ??hretine bakar?z… Ne kadar pop¨ıler?
Herkese bakar?z bir de
Herkes inan?yorsa inan?lmas? gerekiyor zannederiz…
?knam?z da, reddimiz de bilimsel de?il, duygusald?r ?o?u zaman…

Oysa…

Bir bilgiyi sat?n alman?n ?l?¨ıs¨ı, ger?ekli?idir…
Bir bilgi, bir y?ntem ger?ekse kabul edilmeyi, uygulanmay? hak eder
?¨ınk¨ı ancak ger?ekle ??z¨ıl¨ır problemler
Ve ancak ger?e?e sahip olduk?a, insan o konuda y¨ıcelebilir…
O y¨ızden…
Bir bilgiyi kabul de, ret de ger?ekli?ini test ettikten sonra olabilir…

Ve ger?ek test edilebilir yarat?lm??t?r…
??e yarayan y?ntemle, i?e yaramayan y?ntem ?ncesinden bilinebilir…
??te bu deneyimselliktir…

Ve ger?ek, birilerinin tekelinde de?ildir…
?nsan her ?eyden ve herkesten ??renebilir…
Bir a?a?tan
Bir hayvandan…
Topraktan…
Bir ?ocuktan…
S?radan bir insandan…
??te bu tasar?mc?l?kt?r…

??te Deneyimsel Tasar?m ??retisinin amac? budur;
Ger?e?i de?ifre etmek ve ihtiya? sahibine ihtiya? duydu?u konuda aktarabilmektir…

Ve insan herkese dan??abilir…
Yeter ki dan???lan, oyalayan ve yan?ltan de?il,
Dikkati do?ru yerde toplayabilen ve problemin ger?ek ??z¨ım¨ın¨ı tavsiye edebilen olsun…?nsan ne ister?

?nsan ya?am?n? karl? tamamlamak ister. Yapt?klar?n? sonu?lar? ile k?yaslad???nda olumlu sonu?lar?n?n fazla olmas?n? diler. Ya?am? i?in verdi?i eme?in kar??l???n? fazlas?yla kar??la?mak ister. Ve insan bu ama?la bir yol tutturur. Bu yolda deneme yan?lma yapar. Bir haz bulduysa bunu art?rmak ister. Ac? ile kar??la?t?ysa bundan uzakla?mak ister. Edindi?i tecr¨ıbelerle, olu?turdu?u zanlar?yla da hayat?na y?n verir.

Bir insan?n yapt?klar?yla ula?mak istedi?i ama?lar vard?r. Ne yaparsa yaps?n bu ama? i?in yapar. Mutlu olmak, ba?ar?l? olmak ve iyi ili?kiler kurmak… Bu ama?lar insanlar i?in ne kadar ortaksa buna g?t¨ırd¨ı?¨ıne inand??? yollar da o kadar ?e?itlidir; Kimileri ailesiyle, kimileri arkada?lar?yla, kimileri kariyeriyle, kimileri tek ba??na u?ra?lar?yla bu ama?lara gitmeye ?al???r. Baz? insanlar t¨ıketimlerini art?r?r, baz?lar? daha ?ok ?al??may? se?er.  Yeri gelir bir i?ecek, yeri gelir bir ortam, yeri gelir bir hedef insan? bu ama?lar?na ula?t?racak se?enek olur.
?nsan ??kar?na d¨ı?k¨ınd¨ır ve neyi se?erse se?sin, zannetti?i bir ??kar? i?in yapar. Ne var ki her zaman zannetti?i y?ntem i?e yaramaz.

?nsan bazen yan?l?r… Yanl?? yerlerde kendisine kazan?lar arar…
Yanl?? davran??larla, yanl?? hamlelerle olumlu sonu?lar bekler…


Kimse;
Mutlu olabilmek i?in ba?lad??? bir ili?kide d¨ı?k¨ınle?ip zul¨ım g?rmek istemez.
Birilerine zulmedip ac? veren tarafta olmay? kendine yak??t?ramaz.
E?lenebilmek i?in harcad??? onca imkanla kendini mutsuz etmek istemez.
?zg¨ır olabilmek ad?na para kazan?p yapt??? harcamalarla kazanc?n?n k?lesi haline gelmek istemez.
Ba?ar?l? olabilmek i?in ba?lad??? kariyerinde bilerek h?rslan?p unvan?n, konumun tutsa?? olmak istemez.
O k?ymetli olan evlad?n? sunduklar?yla bozmak, beceriksiz hale getirmek, tatminsiz bir ?ocuk yeti?tirmek istemez.
Bile bile kendini rezil edecek bir ba??ml?l??? olsun istemez.
Huzurlu yuvas?n? bir zevk u?runa bozmak istemez.
?fkeli olmay?,
S¨ırekli hayat?nda bir ?eyler eksik gibi hissetmeyi,
?yi hissedebilmek i?in s¨ırekli bir ?eylere ihtiya? duymay?, hayal k?r?kl?klar?n?,
Bir kula kulluk etmeyi bilerek tercih etmez.    

Bilerek tercih etmez ama insan yan?labilir.
Zannetti?i ??kar?nda yan?labilir.
Yapt??? se?imler, hep daha iyisinin o oldu?unu d¨ı?¨ınd¨ı?¨ı i?indir.
Ne var ki,
?lmi yoksa
Bir bilinmez i?inden do?a?lama yapar.
Sanki daha iyisiymi? gibi gelene y?nelir.
Dener, yan?l?r, bulur, ??renir…

Oysa 
Hayattaki en pahal? ??renme y?ntemi deneme yan?lmad?r.
?¨ınk¨ı insan?n her hatay? deneyip do?ruya ula?abilece?i kadar zaman? yoktur.

T¨ım bunlar, i?e yarayaca??n? zannetti?i y?ntemler sebebiyle olmu?tur. Ne var ki insan yan?lm?? olabilece?ini kabul etmek istemez; Bir su?lu arar. E?er i?ler planlad??? gibi gitmiyorsa, mutlu olabilmek ad?na yapt?klar? art?k ac? veriyorsa bu duruma bir sorumlu bulmas? gerekir. Bu sorumlu kendisi harici herkes ya da her ?ey olabilir. ??te o zaman su?lamalar ba?lar. Bazen kader, bazen hayat, bazen ¨ılke ko?ullar?, bazen e?, ?ocuk, kay?nvalide, anne-baba, akla gelebilecek d?? ko?ul ne varsa bu su?lamalardan nasibini al?r. Kontrol d???ndakini su?layarak insan kendini rahatlat?r. Ya?ad??? problemlerin kayna??n? d??ar?da bularak ??z¨ım¨ı de d??ar?da arar. Etki edemeyecekleri i?in sinirlenir.  D??ar?da k?zd???, tepki duydu?u onca ?ey i? d¨ınyas?n? anl?k olarak rahatlat?r. ?¨ınk¨ı problemin sorumlusu ben de?ilsem, yetkilisi de ben de?ilimdir. Ancak ba?kalar? de?i?ti?inde problemler d¨ızelecekse ?u an bir ?ey yapmama da gerek yok demektir.

?¨ınk¨ı zordur kabul edebilmek…
Ya?amda kendi yapt?klar?m?n sonu?lar?n? ya??yorum diyebilmek
Bir problem ya?an?yorsa kayna??n? da ??z¨ım¨ın¨ı de kendinde g?rebilmek…
Kendi ya?am?nda ba?rol oynamak…
Ve
Hayat?n?n yetki ve sorumlulu?unu ¨ıstlenmek…

Mesele benimle ilgiliyse ka?mam de?il, yapmam gerekenler var demektir…
O zaman sinirlenmek,  birilerine s?ylenmek yerine, benim d¨ızeltmem, d¨ızenlemem gerekenler var demektir…
O zaman hayattaki davran??lar?n do?rusu ve yanl??? var demektir…
??te o zaman do?ru ile yanl??? ayr??t?ran,
Ya?amdaki ?ng?r¨ıleri geli?tiren deneyimselle?tirilmi? bilgilere ihtiya? var demektir…


Deneyimsel Tasar?m ??retisi Nedir?


Deneyimsel Tasar?m ??retisi ger?eklik ilmidir. Sahte ile ger?e?i, do?ru ile yanl??? ayr??t?ran bir bilgi teknolojisidir. 

?nsan?n en ?ok merak etti?i ?eylerden biri; “Ger?ek nedir?” sorusudur. Tarih boyunca biyolojide, fizikte, t?pta, astronomide, felsefede insano?lu ger?e?i merak etmi? ve anlamaya ?al??m??t?r. Ger?e?i ??renebilmek i?in, denizin derinliklerine dalm??, insan anatomisini incelemi?, uzay?n derinliklerine bakabilmek i?in aletler icat etmi?, kaynaklar?n?, zaman?n? harcam??t?r.

Sadece bilim adamlar? de?il, t¨ım insanlar ilgilendi?i konuda ger?e?i ??renmek ister; Ya?ant?s?nda, ili?kilerinde, yapt??? i?te ger?e?i merak eder.
“??in ger?e?i ne?”
“??ler nas?l d?n¨ıyor?”
 “Ger?ekten mi?”
“Sence ger?ekte ben nas?l biriyim?”
“ Ger?ekten bu hamle bize kazand?r?r m??”
“B?yle s?yl¨ıyor ama ger?ekte bana kar?? ne hissediyor sence?”
“Bana ger?e?i s?yle” demesi bu y¨ızdendir.

Neden ger?e?i bilmek isteriz?


“Ger?ekleri ?imdi a??kl?yoruz!” dediklerinde ne anlar?z?
O zamana kadar ger?eklerin gizlendi?ini ve bize yalan s?ylendi?ini anlar?z… Ve bu ho?umuza gitmez, bir an ?nce o konuda ger?e?i ??renmek isteriz.

Hi?bir insan kand?r?lmak istemez; ?¨ınk¨ı yalan sahtedir ve hi?bir i?e yaramaz. Sahte bir y?ntemle bir insan?n ba?ar?ya ula?mas? m¨ımk¨ın de?ildir ?¨ınk¨ı sahte i?e yaramayan demektir. Yalan bilgiler, yalan y?ntemler bizi sadece bir s¨ıre oyalar i?in sonunda kesinlikle zarara u?rar?z.

Bu y¨ızden insan hayat?nda ba?ar?l? ve mutlu olabilmek i?in ger?e?e, ger?ek y?ntemlere ihtiya? duyar.

??te Deneyimsel Tasar?m ??retisinin amac? ger?e?i de?ifre etmek ve ihtiya? sahibine ihtiya? duydu?u konuda aktarabilmektir.

Deneyimsel ismi ge?mi?i, tasar?m ismi gelece?i temsil eder. Deneyimsel Tasar?m ??retisi ba?kalar?n?n ya?anm??l?klar?ndan ??kar?lan, deneyimselle?mi? bilgileri bizlere aktar?r. Deneyimselle?tirme, insanlar?n, do?an?n, toplumlar?n incelenerek hi? de?i?meyen yasalar?n bulunmas?d?r. Deneyimsel ??reti ge?mi?ten ald??? bu bilgilerden faydalanarak, bug¨ın¨ı ve yar?n? tasarlamam?za yard?mc? olur.  ?lk defa gidece?imiz bir adrese tarif almadan gitmeye ?al??mam?z bizi zorlar. Birilerinin ge?mi? deneyimlerinden faydalanmak, bize gelecekte benzer durumlarla kar??la?t???m?zda zaman kazand?r?r ve hatalar?m?z? azalt?r. 

?nsano?lunun ihtiya?lar?n?n ?tesinde ?ok ?e?itli istekleri vard?r. Bu isteklerin temelinde ise be?enilmek ve onaylamak yatar. Bundan dolay? para ister, e? ister, kariyer ister…  S¨ırekli ister.  Mutlu ve ba?ar?l? olmak ister. Deneyimsel ??reti, sundu?u stratejilerle insanlar?n d¨ın¨ınden daha ba?ar?l?, daha mutlu ve daha iyi ili?killer kurma ama?lar?na ula?t?rmay? hedefler.

?z ve i?aretleri de?ifre eder…

G?ky¨ız¨ınde gri bulutlar g?rd¨ı?¨ım¨ızde ya?mur ya?aca??n? veya bir mart? g?rd¨ı?¨ım¨ızde yak?nlarda denizin oldu?unu biliriz.  Ormanda bir ayak izi fark etti?imizde yak?nlarda ba?ka bir canl?n?n oldu?unu anlayabiliriz. Bunlar iz ve i?aretlerdir ve do?ru de?ifre edebildi?imizde tedbir alabilmeyi veya hamlemizi do?ru tasarlayabilmeyi sa?lar.

Deneyimsel Tasar?m ??retisi de insanlar?n davran??lar?ndaki, olaylardaki, d?? d¨ınyada kar??la?t???m?z mesajlardaki iz ve i?aretleri okuyabilmemize yard?mc? olur. Bize o mesajla ger?ekte ne anlat?lmak istedi?ini anlamam?za yard?mc? olabilecek bir marifeti kazand?r?r. T?pk? iyi bir izcinin ormanda kar??la?t??? i?aretleri do?ru okudu?unda, ormanda ne yapmas? gerekti?ini bilebilme konforu gibi… Hayat?n mesajlar?n? do?ru okuyabildi?imizde ne yapmam?z gerekti?ini ?ng?rebilir ve tedbir alabiliriz.

Soyut yasalar? de?ifre eder…


Yery¨ız¨ınde somut yasalar vard?r;
?rne?in, yer?ekimi her yerde ve her zaman ge?erlidir ve de?i?meyen somut bir yasad?r. Kalemi elimizden b?rakt???m?zda yere do?ru d¨ı?er. Ya?amda ayn? somut yasalar gibi hi? de?i?meyen soyut yasalar da vard?r. Soyut yasalar, davran??lar?m?z ve bunlar?n sonu?lar? ile ilgilidir. Bu yasalar somut yasalar gibi elle tutulup, g?zle g?r¨ılemedi?i i?in kolay alg?lanamaz.

?nsan a??klayamad??? her ?eye tesad¨ıfm¨ı? gibi yakla??r. Sanki davran??lar farkl? sonu?lar do?urabilirmi? gibi d¨ı?¨ın¨ır. Oysa detay bilgiyi bildi?i zaman ayn? ko?ullarda ayn? davran???n hep ayn? sonucu verdi?ini farkeder. Bu, ayn? bir suyun kaynama derecesinde oldu?u gibidir; Saf su 100 derecede kaynar; Bu her zaman ge?erli bir yasad?r. Ne var ki i?indekiler de?i?ti?inde kaynama derecesi de farkl?la??r. ?rne?in suya ya? ekledi?imizde art?k kaynama derecesi 100 derece de?ildir. Bu farkl?l??? bilmezsek su bazen 100 derecede kayn?yor, bazen kaynam?yor zannederiz. Ayn? bu somut yasada oldu?u gibi davran??lar?m?z?n da detay?na g?re hi? de?i?meyen sonu?lar? vard?r. D¨ınyan?n neresine gidersek gidelim bir ?ocuk ayn? ?ekilde ??mar?r ve ayn? ?ekilde toparlan?r. ?¨ınk¨ı Yarat?c? bu d¨ınyay? ba??bo? b?rakmam??t?r. Her ?eyi bir yasaya ba?lam??t?r. Bu yasalar? bilmedi?imizde veya bilip uyumsuz kald???m?z her konuda problemlerimiz b¨ıy¨ır. ??in sonunda a?a??lara d¨ı?eriz. Yasalara hakim olduk?a ba?ar?lar?m?z ve mutlulu?umuz artar. ?¨ınk¨ı ger?ek her zaman ¨ıst¨ınd¨ır ve onu sahipleneni ¨ıst¨ın k?lar.

??te, Deneyimsel Tasar?m ??retisi de?ifre etti?i yasalarla bizi d¨ın¨ım¨ızden daha iyi yapan stratejiler ¨ıretir;

1)    ?leti?imde Ustal?k
2)    Ba?ar? Psikolojisi
3)    Stratejik Dan??manl?k/ Designer (Tasar?mc?) ana e?itimleriyle birlikte,

4)    Ailede Huzur / Ebeveyn Tuzaklar?
5)    NASP (Neuro Anti Smoking) Sigaras?z Ya?am E?itimi olmak ¨ızere sosyal sorumluluk projesi kapsam?nda e?itimler de verilmektedir.

Bir bilginin Deneyimsel Tasar?m ??retisi m¨ıfredat?na girebilmesi i?in d?rt temel ?zelli?e sahip olmas? gerekir;

1) Tutarl? Olmal?;

Bilgilerin ilk c¨ımlesinden son c¨ımlesine kadar kadar hepsi birbiri ile tutarl?d?r. Anlat?lan her bilgi bir ?nceki bilgiyi destekler ve ispatlar niteliktedir. Aralar?nda ?eli?ki yoktur, ili?ki vard?r. Bir yerde ar? kovan? g?rd¨ı?¨ım¨ızde biliriz ki orada ar? vard?r. Ar? varsa polen, polen varsa ?i?ek vard?r. ?i?e?in yap?s? ise, b?lgenin bitki ?rt¨ıs¨ı ve ikliminin i?aretidir. Ayn? bunun gibi anlat?lan bilgiler birbirinin varl???n? ispatlar.

Deneyimsel Tasar?m ??retisi bilgilerinde “Bence”,  “Bana g?re”, “Ona g?re” yoktur. Deneyimsel Tasar?m ??retisinin aktard??? bilgiler ger?ektir, ger?ek ise tutarl? i?erik demektir. Tutarl? bir i?eri?in ki?isel yorumu olmaz. Burada verilen bilgiler t¨ım zamanlar, t¨ım toplumlar ve t¨ım insanlar i?in ge?erlidir. Alt?n?n binlerce y?ld?r ge?erli ve de?erli olmas? gibi, Deneyimsel Tasar?m ??retisi bilgileri de ge?mi?te oldu?u gibi ?imdi de ge?erlidir.

2) Faydal? Olmal?;

Bilginin sadece tutarl? olmas? yetmez faydal? da olmas? gerekir. Bir bilginin faydal? olmas?, ki?inin lehine olmas? demektir. O nedenle deneyimsel Tasar?m ??retisi ihtiyac? olana ihtiyac? olan? vermeyi ama? edinmi?tir.  Deneyimsel Tasar?m ??retisinde bir bilgi ancak fayda sa?l?yorsa aktar?l?r. Her bilginin amac? ki?inin d¨ın¨ınden iyi olmas?na yard?mc? olmakt?r. ?nsanlar anl?k ??karlar?yla s¨ırekli faydalar?n? kar??t?r?rlar. ?nsana ger?ek anlamda fayda sa?layacak ?ey anl?k olarak ac? verebilir. Deneyimsel ??retide daha b¨ıy¨ık bir fayda sa?lamadan insan?n elindeki al?nmaz. Anlat?lanlar ki?iyi uzun vadede mutlu ve ba?ar?l? yap?yorsa aktar?l?r.

3) Uygulanabilir Olmal?;

Uygulanabilirlik bir bilginin do?rudan hayat?m?za ge?irilebilir olmas? demektir. Bilgiler pratiktir her an ve her yerde uygulanabilir. Deneyimsel ??retide aktar?lanlar hemen hayata ge?irilebilen, pratik bilgilerden olu?ur. Teoride kalmaz. ?nsan?n zihnini dolduran ama hi? i?ine yaramayan pek ?ok bilgi vard?r. ??i i?in gerekmiyorsa ¨ı?genin i? a??lar?n?n toplam? bilgisi ger?ek ya?amda hi? i?imize yaramam??t?r. ?ntegral ya da t¨ırev bilgisini ?irket y?netirken hi? kullanmam???zd?r. Deneyimsel ??retide aktar?lanlar hemen hayata ge?irilebilen, pratik bilgilerden olu?ur. Bunlar zaten denenmi? ve i?e yaram?? y?ntemlerin transferi oldu?u i?in uygulanamamas? s?z konusu de?ildir.

4) Anla??labilir Olmal?;

Deneyimsel Tasar?m ??retisi sade bir dil kullan?r. Bilimsel verilerden faydalan?r ancak ancak aktar?m bilimsel terimler i?ermez.  Ki?ileri etkilemek i?in az bilinen kelimeler, terminolojiler kullanmaya ihtiya? duymaz. Kavram karga?as? ve belirisizli?i ortadan kald?r?r. G¨ıc¨ın¨ı epistemoloji yapmas?ndan al?r. Epistemoloji kavram bilimi demektir. Aktar?lan her kavram?n tan?m? yap?l?r. ?¨ınk¨ı insanlar duyduklar? kavramlar? bildikleri ile kar??t?r?rlar. Ger?ek anlam?n? bilmeden kavramlar? kullan?rlar. Oysa bir ?eyi tan?mlamadan geli?tiremeyiz. A?k, sevgi, ?zg¨ırl¨ık, ba?l?l?k, ba??ml?l?k, asilik, h?rs, azim gibi pek ?ok kavram? duymu?uzdur ama ger?ekten ne demek bilmeyiz. ??te epistemoloji kavramlar aras?ndaki kar???kl??? giderir. Ger?ek tan?mlar? verir. Kullan?lan her kavram a??kland??? i?in o konudaki kar???kl?k kalkar.  

Bir bilgi bu d?rt ?zellikten sadece birini bile bar?nd?rm?yorsa m¨ıfredata al?nmaz. Deneyimsel Tasar?m ??retisi i?eri?indeki bilgi ve ?rneklerde, ki?i kendi veya ?evresindeki insanlar?n hayatlar?nda yans?malar bulur.  Anlat?lanlar, ki?inin hayat?nda kar??l?k buludu?u alanlarda, ki?iye fayda sa?lar. Bu sebeple ki?inin faydalanmas? ya?anm??l?klar? ile do?ru orant?l?d?r.

Deneyimsel ??reti, susuzlu?unu gidermek i?in y?llarca tuzlu su i?mi? birine suyu hat?rlat?rcas?na;

Ki?inin zihnindeki belirsizli?i giderir,
D¨ı?ebilece?i tuzaklara ve alabilece?i ?nlemlere haz?rl?kl? yapar,
?stenilen sonu?lara deneme yan?lma yapmadan ula?ma f?rsat? sunar,
Hedefe giderken nelere dikkat edilmesi gerekti?ini s?yler,
En uygun yolu g?sterir,
?ng?r¨ıs¨ın¨ı geli?tirir,
?nsan?n do?ru yerde do?ru tepkiyi vermesine yard?mc? olur,
Ger?ek problemini fark ettirip ??z¨ıme ula?t?r?r,

Bunca bilinmeyenin oldu?u bir hayatta
Ya?am?n,
Bug¨ıne kadar de?i?memi? ve sonras?nda da hi? de?i?meyecek yasalar?n? bilmek, insana b¨ıy¨ık konfor sa?lar…

“Ger?ek her zaman hakimdir ve ¨ıst¨ınd¨ır; Kim onu sahiplenme cesaretini g?sterirse, o ¨ıst¨ın gelir… ?¨ınk¨ı zaman ger?ekten yanad?r…”


Deneyimsel Tasar?m ??retisi Stratejisti Kimdir?Anlatt??? dinlenen,
Yazd??? okunan,
Kendisine dan???lan ki?i…Deneyimsel Tasar?m ??retisi uzmanlar?, Deneyimsel Tasar?m ??retisi Stratejisti ve E?itmeni olarak adland?r?l?r. G?revi, ger?ek problemi analiz etmek, ger?ek ??z¨ım¨ı sunabilmek ve ??z¨ım¨ın uygulanmas?na destek olabilmektir. ??z¨ımler, kendi ki?isel fikirleri, yorumlar? de?il, ger?ekli?i ispatlanm??, deneyimselle?tirilmi? bilgiler ¨ızerinedir. DT? Stratejisti “Bence…” “Bana g?re…” diye de?il; de?i?meyen ger?eklere ve hayat?n yasalar?na g?re durumu ve ??z¨ım¨ı a??klamakla sorumludur.  Bununla birlikte, e?itimci kimli?iyle, Deneyimsel Tasar?m ??retisi i?eri?ini genel kat?l?mc? ve kurumsal e?itimlerde ihtiya? duyulan konularda aktarmaktad?r.


DT? Stratejisti neden “Bana g?re” “Bence…” diye konu?maya ba?lamaz?


Bir bilgi ancak ger?ekse g¨ıvenilirdir. G¨ıvenebilmemiz i?in o ?artlar alt?nda bilginin de?i?ken olmamas? gerekir. Ayn? durumda s¨ırekli de?i?en bir kar??l??a g¨ıvenemeyiz. ?rne?in “Bir g¨ın¨ı, bir g¨ın¨ıne tutmuyor” dedi?imiz insanlar vard?r; bu insanlar?n neye g?re de?i?ti?ini anlayamay?z. Bizde bir farkl?l?k olmamas?na ra?men muhatab?m?z ayn? duruma farkl? tepkiler veriyorsa ona g¨ıvenemeyiz. G¨ıven vermedi?i i?in o ki?iyi kendimizden uzak tutmaya meyilliyizdir. Bunun gibi bir bilgi, ayn? durumda s¨ırekli de?i?iyorsa ne yapaca??m?z? bilemeyiz. Ayn? konu hakk?nda ?ok say?da farkl? g?r¨ı? varsa “Hangisi ger?e?i s?yl¨ıyor?” diye sorar?z. Bir konu hakk?nda farkl? g?r¨ı?ler, yorumlar olmaya ba?lad???nda kafam?z kar???r ve neye inanaca??m?z? ?a??r?r?z.
Herkesin arad??? ?ey asl?nda tutarl?l?kt?r…
Tutarl?l???n olmad??? yerde ?eli?kiler, ?¨ıpheler ba?lar…
Bu sebeple ger?ek tektir…
Kim onu s?yl¨ıyorsa ayn? ?eyi s?ylemelidir...
T¨ım zamanlarda, t¨ım insanlarda, t¨ım konularda hi? de?i?meyen bilgileri de?ifre etti?imizde neyin neye g?re olu?tu?u ortaya ??kar ve biz strateji ¨ıretebiliriz. Bir bilgiden di?er bilgiye ge?i? yapabiliriz, onunla ili?kili di?er bilgileri ??kartabiliriz.
Bana g?re diye c¨ımleye ba?lad???m?z zaman ise ki?isel yorumumuz i?in i?erisine girer.

Ger?ek ki?iye g?re de?i?mez…
Ger?ek zamana g?re de?i?mez…
Ger?ek konulara g?re de?i?mez…
?nsanlar?n inand??? ?eyler de?i?ebilir ama ger?ekler de?i?mez.


Bir insan? aldatmak yanl??t?r ve t¨ım zamanlarda yanl??t?r.
Harcamalar? artan bir insan?n harcama iste?i artar, harcad?k?a doyum becerisi d¨ı?er ve bu t¨ım insanlar i?in ge?erlidir.
?nsan hangi yanl??a do?ru derse o konuda bir s¨ıre sonra hatas?n? g?remez hale gelir… Bu t¨ım konularda b?yledir.
?nsan karar verdi?i bir i?le, eyleme ge?i? aras?na s¨ıre koyarsa o hangi i? olursa olsun bereketi kaybolmaya ve i? daha zahmetli olmaya ba?lar. Bu hi? de?i?mez…
?nsan taviz verdik?e taviz verdi?i ki?i daha zalim olmaya ba?lar. Bu hi? de?i?mez…
B¨ıt¨ın bunlar ve di?er yasalar hi? de?i?mez…
Ve biz bu yasalar? bilirsek ne, neden oluyor anlamaya ve ger?ek ??z¨ım¨ı g?rmeye ba?lar?z.
??te, Deneyimsel Tasar?m ??retisi Strateji Tasar?mc?s?n?n g?revi bu yasalar? g?rebilmek ve g?r¨ılebilmesini sa?lamakt?r.
Bu b¨ıy¨ık bir konfordur;
Herkesin her konuda farkl? farkl? konu?tu?u ve ki?isel yorumunu ger?ek zannetti?i,
Kimin s?yledi?i do?ru, kimin s?yledi?i yanl?? ayr??t?ramad???m?z bir zamanda
ger?e?in kendisine ula?abilmek ?ok k?ymetlidir.


?nsan?n hayat?nda dan??ma ?zelli?i vard?r...

?nsan bir problemi s¨ırekli ya?amak istemez; ??z¨ılmesini ister. Bazen problemleri ??zerken ba?ka bak?? a??lar?na ihtiya? duyar?z. Bu sebeple etraf?m?zdaki insanlara dan???r?z. ?nsan e?ine dan??abilir, arkada?lar?na dan??abilir, ailesine dan??abilir, ??retmenlerine dan??abilir… Herkes herkese dan??abilir ve kar??s?ndaki ki?inin deneyiminden, zekas?ndan faydalanabilir, deneyim transferi yapabilir...  Yeter ki dan???lan ki?i bize ger?e?i tavsiye ediyor olsun. ?¨ınk¨ı bir problem ancak ger?ekle ??z¨ıl¨ır, sahte tavsiye ise problemi b¨ıy¨ıt¨ır. Sahte ??z¨ımler ge?icidir, yat??t?r?c?d?r; o anl?k duygusal bask?y? ortadan kald?r?r ama problemi ??zmez.

Mesele ger?eklere ula?abilmek ve problemlerimizi sahte de?il, ger?ek ??z¨ımlerle halledebilmektir. Kim bize ger?e?i tavsiye ediyorsa o bize as?l kazand?ran se?ene?i tavsiye ediyor demektir.  Bu y¨ızden dan??aca??m?z zaman as?l kriterimiz, o ki?inin ger?eklik ilmine ne kadar sahip oldu?u olmal?d?r.


DT? Strateji tasar?mc?s? hangi konularda hizmet verir?


E?itim alan?nda,
?leti?imde Ustal?k,
Y?netimsel Boyutta ?leti?im Stratejileri,
E?itimde ?leti?im Stratejileri,
?nsan Tan?ma Sanat?
Topluluk ?n¨ınde ?leti?im,
Sahne ve Sunum Becerileri,
?leti?imde G¨ı?l¨ı ve Mutlu Olmak
Ba?ar? Psikolojisi,
?ll¨ızyon,
Ego ve Bilin?
Ger?eklik Yasas?
Ge?icilik Yasas?
Stres ve Motivasyon Y?netimi,
Hedef ve Hedef Belirleme Stratejileri,
Ba?ar? Stratejileri,
Ailede Huzur / Ebeveyn Tuzaklar?,
NASP, Sigaras?z Ya?am e?itimleri verilmektedir. DT? Designer / Stratejik Dan??manl?k e?itimleri ise Yahya Hamurcu taraf?ndan verilmektedir.

Stratejik Dan??manl?k olarak,
Hangi konuda problem ya??yorsa ki?i dan??manl?k alabilir. En ?ok dan???lan konular,
Ebeveynler i?in ?ocuklar,
?ocuklardaki asabiyet, korku, g¨ıvensizlik
Kar?? cinsle ili?kiler,
?? hayat?,
Ticaret,
Kazan?,
Giri?imcilik,
E?itim hayat?,
Ders ?al??ma teknikleri,
S?nava haz?rl?k ve benzeri konularda olabilmektedir.

友情链接: 今日新闻 新闻头条 百姓故事 通辽市新闻网 澳门赌场网址 澳门赌场网站 澳门赌场平台 澳门赌场游戏 澳门赌场登陆 澳门赌场棋牌 澳门赌场电子 澳门赌场攻略 澳门赌场网投 澳门赌场代理 澳门赌场真人 澳门赌场21点 澳门赌场赌城 澳门赌场体彩 澳门赌场玩法 澳门赌场论坛 澳门赌场技巧 澳门赌场信誉 澳门赌场体育 澳门赌场入口 澳门赌场试玩 澳门赌场集团 澳门赌场彩票 澳门赌场快3 澳门赌场代理网 澳门赌场百家乐 澳门赌场龙虎斗 澳门赌场现金网 澳门赌场炸金花 澳门赌场老虎机 澳门赌场客户端 澳门赌场移动版 澳门赌场手机版 澳门赌场官方网 澳门赌场娱乐场 澳门赌场娱乐网 澳门赌场游艺场 澳门赌场二八杠 澳门赌场新版本 澳门赌场国际城 澳门赌场十三水 澳门赌场BB视讯 澳门赌场送彩金 澳门赌场捕鱼王 澳门赌场送体验金 澳门赌场官方网址 澳门赌场手机APP 澳门赌场官网APP 澳门赌场娱乐官网 澳门赌场线上注册
Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap foamposites, cheap jordan 12, Canada Goose sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap air jordans for sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap jordans 11s, Retro jordans for sale,